Laboratorija se bavi detekcijom i identifikacijom prouzrokovača prstenaste truleži krtola krompira, prouzrokovača mrke truleži krtola krompira i bakterijskog uvenuća krompira i paradajza, molekularnaom dеtеkciјom i idеntifikаciјom prоuzrоkоvаčа smеđе trulеži plodova koštičavog voća, određivanjem virusa hepatitisa A i norovirusa u hrani i određivanjem prisustva GMO u u uzorcima sadnog i semenskog materijala kao i procesuirane hrane.
Tehinike i oprema: Real Time PCR, IF test LOEWE Immunofluorescence (IF) Assay, selektivna izolacija, biološki test, potvrda patogenosti.

Stručan kadar

Najsavremenija oprema

Pouzdana analiza