Laboratorija vrši Ispitivanje fizičkih i hemijskih osobina sredstava za zaštitu bilja, određivanje sadržaja osnovnih hranljivih materija, sekundarnih elemenata i mikroelemenata, određivanje sadržaja slobodnih aminokiselina, huminskih i fulvo kiselina, organske materije i organskih oblika azota u sredstvima za ishranu bilja i ispitivanje fizičkih parametara sredstava za ishranu bilja.
Tehnike i oprema: gasni hromatograf sa plameno-jonizujućim detektorom, tečni hromatograf sa UV/VIS detektorom, spektrofotometar, aparat za destilaciju i određivanje azota po Kjeldalu, pH-metar, analitička i tehnička vaga.

Stručan kadar

Najsavremenija oprema

Pouzdana analiza